Vastuullisuuden
huomioiminen

ESG strategia Nostetta Venturesissa

Nostetta Venturesille vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa läpinäkyvyyttä, avoimuutta, rehellistä palautteen antamista, helposti lähestyttävyyttä sekä yhdessä tekemistä. Meille yritysvastuun eli ympäristö- ja sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan (ESG, Environmental, Social and Governance) toteuttaminen on olennainen osa pitkäaikaista ja menestyvää sijoittamista. Kestävyys- ja ESG riskien huomioiminen Nostetta Venturesin toiminnassa kattaa koko sijoitusprosessin vaikuttaen sijoituspäätöksiin, arvonluontiin omistusaikana sekä irtautumisiin.

Nostetta Ventures Oy huomioi vastuullisen sijoittamisen periaatteet eikä sijoita toimialoihin tai yhtiöihin, joiden voidaan katsoa toimivan rikollisesti, ihmisoikeuksia rikkovalla tavalla tai muuten epäeettisesti. Periaatteet huomioidaan koko sijoituksen ajan myös analyyseissä sekä kohdeyhtiöiden kehittämisessä. Vastuullisuuden toteutumiselle asetettuja tavoitteita ja niiden toteutumista seurataan ja mitataan säännöllisesti. Uskomme, että aktiivisesti vaikuttaminen ja relevanttien riskitekijöiden tunnistaminen pienentää yhtiöiden kestävyys- ja liiketoimintariskejä sekä samalla luo uusia kasvumahdollisuuksia ja nostaa yrityksen arvoa.

Esimerkkejä ESG-asioista, joita kartoitamme ja joihin kiinnitämme huomiota kohdeyrityksissä

Environment/ Ympäristö

Social/ Sosiaaliset näkökohdat

Governance/ Hyvä hallintotapa

Sijoituskohteiden kartoittaminen

Osana huolellista sijoitusprosessiamme analysoimme sijoituskohteen mahdolliset riskit. ESG-liitännäiset riskit voivat vaihdella toimiala- ja markkinakohtaisesti ja niihin kiinnitetään huomiota tapauskohtaisesti. Potentiaalisista kohdeyhtiöistä tehdään ESG Due Diligence -tarkastus, jonka avulla kartoitetaan yhtiön lähtötilanne ESG-liitännäisissä asioissa ennen sijoittamista. Lisäksi käytämme arvioinnissa mukana uusille sijoituskohteille lähetettävää ESG -kyselyä.  ESG-liitännäiset havainnot kirjataan sijoitusmuistioon ja huomioidaan päätöksenteossa sekä sijoituksen hallinnoinnissa.

Sijoituksen jälkeen ja sen aikana

Sijoituksen toteutuksen jälkeen ESG-liitännäisten asioiden kehittäminen kohdeyhtiöissä on osa Nostetta Venturesin tehtävää. Sijoituksen valmisteluvaiheessa mahdollisesti esille nousseet olennaisimmat kestävyystekijät otetaan esille jo heti sijoituksen teon yhteydessä yhtiön johdon ja hallituksen kanssa, ja valitut toimenpiteet toteutetaan kohdeyhtiön johtamismallin mukaisesti.

Yleistä ESG-tietoisuutta pyritään nostamaan yhtiössä, ja myös osakassopimuksen ehdoissa yhtiö ja yhtiön hallitus velvoitetaan kiinnittämään huomiota ESG-riskeihin. Nostetta Ventures on apuna ja mukana tarvittaessa määrittelemässä kohdeyrityksen ESG-tavoitteet ja seuraamme niiden toteutumista säännöllisesti vuositasolla. Nostetta Ventures on aktiivinen omistaja, joka tukee ja auttaa esimerkiksi erilaisten työkalujen avulla kohdeyhtiöitä konkreettisesti ESG-liitännäisissä asioissa. Uskomme, että niiden huomiointi on yhtiöiden oman edun mukaista sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Nostetta Venturesilla on aina oikeus nimittää hallitusjäsen kohdeyhtiön hallitukseen, joten se pystyy myös hallitusjäsenyyden kautta vaikuttamaan yhtiön arvoihin, käytäntöihin ja liiketoimintaan. Kohdeyhtiöissä voidaan luoda erilaisia governance -malleja tai vastuullisen liiketoiminnan periaatteita esimerkiksi työsuhteiden ehtojen, hyvinvoinnin, syrjinnän ja häirinnän estämisen, monikulttuurisuuden sekä ihmisoikeuksien edistämiseksi. Nostetta Ventures toimii omistajana aktiivisesti sijoituksen arvon kasvattamiseksi ja turvaamiseksi edistämällä vastuullisen liiketoiminnan toteutumista kohdeyhtiössä ja keskittymällä kohdeyhtiön liiketoiminnan kannalta olennaisiin ESG -kysymyksiin.

Nostetta Ventures seuraa kohdeyhtiöiden ESG-asioiden kehittymistä vuosittain tehtävällä ESG-kyselyllä kohdeyhtiöille.

Kohdeyhtiöistä irtaantuminen

Uskomme Nostetta Venturesilla, että hyvin toteutuneet ESG -asiat nostavat sijoituksen arvoa ja tekee kohdeyhtiöstä houkuttelevan kohteen potentiaalisille ostajille. Pyrkimys on kehittää kohdeyhtiön ESG-asioiden taso mahdollisimman korkealle sinä aikana, kun Nostetta Ventures osallistuu yhtiön toimintaan osakkaana ja hallitustyön kautta. Laadukkaasti huomioitu ja hoidettu ESG-kokonaisuus kohdeyhtiössä voi johtaa korkeampaan yhtiön arvoon irtaantumistilanteessa.

Kohdeyhtiöistä irtaantuessa Nostetta Ventures arvioi aina myös ostavan osapuolen profiilin, exit-mallin sekä transaktion reilun ja tasapuolisen kohtelun kaikille osakkaille.

Compliance & ESG-liitännäiset toiminnat Nostetta Ventures Oy:ssä